Ogólne Warunki Handlowe

 

I. Zawarcie umowy/Przeniesienie praw i obowiązków nabywcy

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obejmujące warunki dostaw i płatności stanowią składową część wszystkich ofert i umów dotyczących dostaw towarów sprzedającego, także w odniesieniu do teraźniejszych i przyszłych stosunków handlowych.

 2. Wszystkie uzgodnienia należy dokumentować na piśmie. Obowiązuje to również w odniesieniu do uzgodnień pomocniczych i przyrzeczeń oraz późniejszych zmian w umowie.

 3. Cesja praw i obowiązków nabywcy, wynikających z umowy kupna/sprzedaży wymaga wyraźnej, wyrażonej na piśmie zgody sprzedającego.

II. Ceny

 1. Ceny przedmiotu kupna/sprzedaży stanowią ceny bez skonto i pozostałych upustów plus podatek obrotowy (cena kupna/sprzedaży). Przewozy i uzgodnione usługi dodatkowe są rozliczane dodatkowo.

 2. Zmiany cen są dopuszczalne tylko wówczas, gdy pomiędzy datą zawarcia umowy i uzgodnionym terminem dostawy upłynęło więcej niż 4 miesiące; później obowiązuje cena sprzedającego, obowiązująca w dniu dostawy. W przypadku dostaw realizowanych w przedziale 4 miesięcy zawsze obowiązuje cena obowiązująca w dniu zawarcia umowy. Zmiany stawki podatku obrotowego upoważniają obie strony do odpowiednich dostosowań cenowych. Jeżeli nabywca jest osobą prawną prawa publicznego, reprezentuje odrębny majątek publiczno-prawny lub jest kupcem, dla którego umowa stanowi składową realizacji jego działalności handlowej, wówczas w każdym przypadku obowiązuje cena sprzedającego, obowiązująca w dniu dostawy.

III. Płatność/Zwłoka płatności

 1. Cena kupna/sprzedaży oraz ceny za usługi dodatkowe przypadają do zapłaty gotówką w momencie przekazania przedmiotu kupna/sprzedaży i wręczenia lub przesłania faktury.

 2. Jeżeli uzgodnione zostały płatności częściowe, wówczas cała pozostała kwota dłużna – bez względu na termin płatności ewentualnych weksli – przypada natychmiast do zapłaty, jeśli:
  a) nabywca, który nie jest wpisany do rejestru handlowego jako kupiec popada w zwłokę płatności w odniesieniu przynajmniej do dwóch kolejnych rat, całkowicie lub częściowo i gdy kwota, z płatnością której on zalega wynosi przynajmniej 1/10 ceny kupna/sprzedaży,
  b) nabywca, który jest wpisany do rejestru handlowego jako kupiec popada w zwłokę płatności raty, wynoszącą 14 dni lub zaprzestaje dokonywać swoich płatności albo gdy wniesiono o rozpoczęcie na jego majątku postępowania ugodowego lub upadłościowego.

 3. Polecenia zapłaty, czeki lub weksle są akceptowane tylko według specjalnego uzgodnienia i tylko w odniesieniu do płatności – z uwzględnieniem wszystkich kosztów inkasa należności i kosztów dyskontowych.

 4. Jeżeli nabywca w przypadku uzgodnionych płatności częściowych popada w zwłokę płatności w odniesieniu do dwóch kolejnych rat, wówczas sprzedający bez szkody dla swych praw wynikających z postanowień według rozdziału VI, pozycja 2 i po ustaleniu stosownego terminu dodatkowego może odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania z powodu niewykonania (zobowiązania).

 5. Odsetki za zwłokę naliczane są w wysokości 3% p. a. ponad stopę dyskontową Niemieckiego Banku Federalnego, każdorazowo plus podatek obrotowy. Te odsetki za zwłokę należy przyjąć wyższe lub niższe, gdy sprzedający udowodni obciążenie wyższą stopą odsetkową lub gdy nabywca wykaże obciążenie niższe.

IV. Dostawa i zwłoka w dostawie

 1. Terminy lub okresy dostawy, które mogą być uzgodnione jako wiążące lub niewiążące należy podawać na piśmie. Okresy dostawy biegną od momentu zawarcia umowy. Jeżeli później zostają uzgodnione zmiany w umowie, wówczas w przypadku takiej potrzeby należy jednocześnie ponownie uzgodnić termin lub okres dostawy.

 2. Nabywca w ciągu 6 tygodni od przekroczenia niewiążącego terminu lub okresu dostawy zażądać może na piśmie od sprzedającego, by ten zrealizował dostawę w ciągu stosownego okresu czasu. Wraz z tym wezwaniem do wykonania świadczenia sprzedający popada w stan zwłoki (w dostawie). Nabywca oprócz przedmiotowej dostawy może tylko wówczas zażądać odszkodowania z tytułu zwłoki, jeśli sprzedającego obciąża działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Nabywca może także w przypadku zwłoki wyznaczyć na piśmie sprzedającemu stosowny dodatkowy okres czasu z uwagą, że po upływie tego okresu czasu odrzuci on przyjęcie przedmiotu kupna/sprzedaży. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego okresu czasu nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży poprzez oświadczenie na piśmie lub do zażądania odszkodowania z tytułu niewykonania (zobowiązania) – w przypadku wystąpienia działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa; w takich przypadkach wyklucza się roszczenie dostawy.

 3. Jeżeli przekroczony zostanie wiążący termin lub okres dostawy, wówczas sprzedający popada w zwłokę już wraz z przekroczeniem danego terminu lub okresu dostawy. Prawa nabywcy są wówczas zgodne z postanowieniami według pozycji 2, ustęp 1, zdanie 3 i ustęp 2.

 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych, nieprzewidzianych przeszkód, takich jak np.: rozruchy, zakłócenia w pracy, strajk, lokaut opóźnienie w dostawie nie ma miejsca.

 5. Zmiany konstrukcyjne lub zmiany kształtów, odchyłki w odcieniu kolorystycznym oraz zmiany zakresu dostawy ze strony producenta pozostają zastrzeżone w ramach okresu dostawy, o ile przedmiot kupna/sprzedaży nie zostanie przez to w znacznym stopniu zmieniony i gdy te zmiany są dla nabywcy do zaakceptowania.

 6. Dane zawarte w obowiązujących w momencie zawierania umowy opisach zakresu dostawy, wyglądu, parametrów działaniowych, wymiarów i ciężarów, zużycia materiałów eksploatacyjnych, kosztów eksploatacji, itd. – w odniesieniu do przedmiotu kupna/sprzedaży stanowią treści umowy; należy je traktować jako dane przybliżone, nie zaś jako własności przyrzeczone, służą one bowiem jako miara dla stwierdzenia, że przedmiot kupna/sprzedaży jest wolny od wad – zgodnie z postanowieniami według rozdziału VII, pozycja 1. Jeżeli sprzedający lub producent dla określenia zamówienia lub zamówionego przedmiotu umowy używa symboli lub numerów, to z samego tego faktu nie mogą wynikać żadne prawa.

V. Odbiór

 1. Nabywca ma prawo, by w ciągu 8 dni po nadejściu informacji o przygotowaniu przedmiotu kupna/sprzedaży sprawdzić ten przedmiot kupna/sprzedaży w uzgodnionym miejscu odbioru oraz ma on obowiązek, by w ciągu tego okresu czasu przedmiot kupna/sprzedaży odebrać.

 2. Ewentualną jazdę próbną przed odbiorem należy zrealizować w granicach ustalonych dla takich przejazdów próbnych, odbywanych w normalnym trybie i na odcinku o długości najwyżej do 20 km.

 3. Jeżeli oferowany przedmiot kupna/sprzedaży wykazuje znaczne usterki, które po reklamacji nie zostaną całkowicie usunięte w ciągu 8 dni zgodnie z pozycją 1, wówczas nabywca może odbiór odrzucić.

 4. Jeżeli nabywca spóźnia się z odbiorem przedmiotu kupna/sprzedaży dłużej niż 14 dni od nadejścia informacji o przygotowaniu przedmiotu odbioru i gdy ma to swą przyczynę w działaniu umyślnym lub w rażącym zaniedbaniu, wówczas sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub do zażądania odszkodowania z powodu niewykonania (zobowiązania).

 5. Jeżeli sprzedający żąda odszkodowania, wówczas wynosi ono 15% ceny kupna/sprzedaży. Kwotę szkody należy przyjąć wyższą lub niższą, o ile sprzedający udowodni szkodę wyższą lub nabywca wykaże szkodę niższą.

 6. Jeśli sprzedający nie wykorzystuje należnych mu zgodnie z pozycjami 4 i 5 praw, wówczas może on dowolnie rozporządzać przedmiotem kupna/sprzedaży i w jego miejsce dostarczyć w stosownym terminie tego samego rodzaju przedmiot kupna/sprzedaży - na warunkach umowy.

 7. Jeśli przedmiot kupna/sprzedaży w czasie jazdy próbnej przed odbiorem jest prowadzony przez nabywcę lub jego pełnomocnika, wówczas nabywca odpowiada za szkody powstałe w tym czasie w pojeździe, gdy te zostały spowodowane przez kierowcę pojazdu na skutek działań umyślnych lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

VI. Zastrzeżenie własności

 1. Przedmiot kupna/sprzedaży pozostaje własnością sprzedającego aż do uregulowania przysługujących sprzedającemu na mocy umowy kupna/sprzedaży roszczeń. Zastrzeżenie własności pozostaje także w mocy w odniesieniu do wszystkich roszczeń, jakie sprzedający nabywa w stosunku do nabywcy w związku z przedmiotem kupna/sprzedaży, np. na podstawie przeprowadzonych napraw lub dostaw części zamiennych oraz zrealizowanych pozostałego rodzaju usług. Jeżeli nabywca jest osobą prawną prawa publicznego lub gdy reprezentuje on odrębny majątek publiczno-prawny albo jest kupcem, dla którego umowa stanowi składową realizacji jego działalności handlowej, wówczas zastrzeżenie własności obowiązuje także w odniesieniu do wierzytelności, jakie sprzedający posiada w stosunku do nabywcy z tytułu jego bieżących stosunków handlowych.

 2. Podczas okresu obowiązywania zastrzeżenia własności nabywca jest uprawniony do posiadania i użytkowania przedmiotu kupna/sprzedaży, o ile spełnia on swoje zobowiązania wynikające z zastrzeżenia własności zgodnie z podanymi niżej w niniejszym rozdziale postanowieniami i gdy nie znajduje się on w stanie zwłoki płatności (zgodnie z rozdziałem III, pozycja 5). Jeżeli nabywca popada w stan zwłoki płatności lub gdy nie wywiązuje się on ze swych zobowiązań wynikających z zastrzeżenia własności, wówczas sprzedający może zażądać od nabywcy przedmiotu kupna/sprzedaży i po zagrożeniu stosownym terminem może on w sposób najbardziej korzystny zbyć dany przedmiot kupna/sprzedaży z zaliczeniem na poczet ceny kupna/sprzedaży - poprzez sprzedaż bezpośrednią. To odebranie zwrotne w przypadku transakcji z płatnościami częściowymi nabywcy, który nie jest wpisany do rejestru handlowego jako kupiec jest traktowane jako odstąpienie. W tym przypadku obowiązują postanowienia ustawy o transakcjach ratalnych. Jeżeli sprzedający żąda wydania przedmiotu kupna/sprzedaży, wówczas nabywca z wyjątkiem ewentualnych uprawnień do zatrzymania rzeczy – chyba że te są oparte na umowie kupna/sprzedaży – jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu kupna/sprzedaży. Na życzenie nabywcy, które musi być wyrażone niezwłocznie po odebraniu przedmiotu kupna/sprzedaży cenę szacunkową określa według wyboru nabywcy mianowany publicznie lub przysięgły rzeczoznawca albo partner w umowie Spółki Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) (Niemiecka Spółka Powiernictwa Samochodowego Sp. z o. o.). Sprzedający jest zobowiązany do rozliczenia przedmiotu kupna/sprzedaży po tej cenie szacunkowej. Wszystkie koszty związane z wycofaniem i wtórnym wykorzystaniem przedmiotu kupna/sprzedaży ponosi nabywca. Koszty wtórnego wykorzystania wynoszą bez dowodu 10% uzysku z tego wykorzystania łącznie z podatkiem obrotowym. Należy je przyjąć wyższe lub niższe, jeśli sprzedający udowodni wyższe lub nabywca wykaże niższe te koszty. Uzysk zostaje zapisany na dobro nabywcy po potrąceniu kosztów i pozostałych wierzytelności sprzedającego, związanych z umową kupna/sprzedaży.

 3. Jak długo występuje zastrzeżenie własności, tak długo jedynie za uprzednią wyrażoną na piśmie zgodą sprzedającego dopuszcza się przeniesienie własności, ustanowienie zastawu, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, wynajem lub innego rodzaju użyczenie przedmiotu kupna/sprzedaży, uszczuplające zabezpieczenie sprzedającego oraz zmianę tego przedmiotu kupna/sprzedaży. Podczas okresu trwania zastrzeżenia własności sprzedającemu przysługuje prawo posiadania karty pojazdu. Nabywca jest zobowiązany do wnioskowania na piśmie do wydziału komunikacji o wydanie sprzedającemu tej karty pojazdu.

 4. W przypadku ingerencji stron trzecich, w szczególności w przypadku zajęcia przedmiotu kupna/sprzedaży lub egzekwowania prawa zastawu przedsiębiorcy ze strony warsztatu nabywca powinien natychmiast zawiadomić o powyższym sprzedającego, zwracając przy tym niezwłocznie stronie trzeciej uwagę na fakt zastrzeżenia własności przez sprzedającego. Nabywca ponosi wszystkie koszty, jakie muszą być poniesione dla zniesienia stanu ingerencji i dla ponownego odzyskania przedmiotu kupna/sprzedaży, o ile tych kosztów nie da się zainkasować od strony trzeciej.

 5. Na okres trwania zastrzeżenia własności nabywca powinien zawrzeć pełne ubezpieczenie autocasco ze stosownym udziałem własnym i z taką wykładnią, że prawa wynikające z umowy ubezpieczeniowej przysługują sprzedającemu. Jeżeli nabywca nie spełni tego zobowiązania, wówczas sprzedający może sam zawrzeć to pełne ubezpieczenie autocasco na koszt nabywcy, założyć za niego kwoty składek ubezpieczeniowych i ściągnąć je jako części należności, wynikających z umowy kupna/sprzedaży. Świadczenia wynikające z pełnego ubezpieczenia autocasco – o ile nie uzgodniono inaczej – zastosować należy w pełnym zakresie dla ponownego doprowadzenia do porządku przedmiotu kupna/sprzedaży. Jeśli w przypadku ciężkich uszkodzeń za zgodą sprzedającego rezygnuje się z napraw, wówczas świadczenie z tytułu ubezpieczenia jest stosowane do spłaty ceny kupna/sprzedaży lub cen dodatkowych usług sprzedającego.

 6. Nabywca w okresie trwania zastrzeżenia własności ma obowiązek utrzymywania przedmiotu kupna/sprzedaży w prawidłowym stanie, przekazywania niezwłocznie do wykonania wszystkich przewidzianych zabiegów konserwacji oraz koniecznych napraw – pomijając przypadki awaryjne – sprzedającemu lub uznanemu warsztatowi, zapewniającemu przedmiotowi kupna/sprzedaży stosowną pielęgnację i dogląd.

VII. Rękojmia

 1. Obowiązek świadczenia rękojmi wynosi 1 rok, licząc od ustawowego początku przedawnienia.

 2. Sprzedający świadczy rękojmię braku wad/błędów, odpowiednio do aktualnego technicznego poziomu danego typu przedmiotu kupna/sprzedaży i zgodnie z przedmiotowymi postanowieniami odnośnie rękojmii producenta.

 3. W odniesieniu do zabudów obcej produkcji, stanowiących przedmiot umowy kupna/sprzedaży nabywca w sprawach związanych z naprawami powinien zgłosić się najpierw do producenta/importera tych zabudów. Podobnie nabywca pojazdów użytkowych w odniesieniu do podlegających obowiązkowi gwarancji wad opon powinien zgłosić się najpierw do producenta/importera opon lub do zakładu uznanego przezeń za kompetentnego w zakresie realizacji przedmiotowych zadań. Roszczenia naprawy nabywca stawia sprzedającemu tylko wtedy, gdy producent/importer nie przeprowadzi danych napraw w ciągu stosownego okresu czasu.

 4. Jeśli danej wady nie można naprawić lub gdy dla nabywcy kolejne próby napraw są nie do zaakceptowania, wówczas nabywca w miejsce napraw może zażądać zmiany przedmiotu świadczenia lub zmniejszenia jego wartości. Nie wchodzi u w rachubę roszczenie dostawy zastępczej.

 5. Zmiana własności przedmiotu kupna/sprzedaży nie narusza zobowiązań gwarancyjnych.

 6. Obowiązki gwarancyjne nie występują wtedy, gdy zaistniała wada pozostaje w przyczynowym związku z tym, że:
  - nabywca nie zgłosił wady niezwłocznie, nie stwarzając przez to warunków do naprawy,
  - przedmiot kupna/sprzedaży był traktowany w sposób nieprawidłowy lub został przeciążony albo
  - przedmiot kupna/sprzedaży był uprzednio naprawiany, konserwowany lub poddany zabiegom pielęgnacyjnym w zakładzie, nie uznanym przez sprzedającego za jednostkę kompetentną w zakresie przedmiotowych usług lub
  - w przedmiocie kupna/sprzedaży zostały zamontowane części, na których zastosowanie sprzedający nie wyraził zgody lub przedmiot kupna/sprzedaży został zmieniony w sposób, na który sprzedający nie wyraził zgody albo
  - nabywca nie przestrzegał przepisów odnośnie obchodzenia się z przedmiotem kupna/sprzedaży, jego konserwacji i pielęgnacji (np. przepisów według instrukcji obsługi).

 7. Zużycie naturalne jest wykluczone z zakresu gwarancji.

 8. Jeżeli zakład, do którego nabywca zwrócił się w sprawie usterek przedmiotu kupna/sprzedaży opóźnia się z naprawami tych usterek, wówczas nabywcy przysługuje prawo odmowy regulacji w stosownym zakresie otwartego jeszcze zobowiązania płatności z tytułu ceny kupna/sprzedaży – aż do momentu zakończenia przedmiotowej naprawy.

 9. Nabywcy przysługuje roszczenie bezpłatnego usunięcia wad oraz uszkodzeń spowodowanych przez te wady na innych częściach przedmiotu kupna/sprzedaży (naprawy). W ujęciu szczegółowym obowiązuje, co następuje:
  a) nabywca może egzekwować swoje roszczenia u nas. Przedmiot kupna/sprzedaży należy przekazać nam do oceny względnie naprawy bez naliczania ewentualnych kosztów transportu lub przewożenia (w tym kosztów z tytułu niesprawności dziąłaniowej), chyba że te koszty zostały wyraźnie uzgodnione w umowie kupna/sprzedaży.
  b) W odniesieniu do części zamontowanych w ramach napraw aż do upływu okresu rękojmii dla przedmiotu kupna/sprzedaży jest ona świadczona w oparciu o umowę kupna/sprzedaży.

 10. Nabywca powinien nas poinformować na piśmie o usterkach, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność według wykładni, jak w poniżej przedstawionym postanowieniu, za szkody – obojętnie w oparciu o jaką podstawę prawną – jeżeli on, jego ustawowy przedstawiciel lub pomocnik w wykonaniu świadczenia tę szkodę z własnej winy spowodował. W odniesieniu do szkód spowodowanych poprzez lekką nieumyślność odpowiedzialność ogranicza się do sum ubezpieczenia na poziomie minimum – zgodnie z ustawą o obowiązkowym ubezpieczeniu dla właścicieli pojazdów samochodowych. Nie podlegają jednak odszkodowaniu: zmniejszenie wartości przedmiotu kupna/sprzedaży, utracone pożytki, w szczególności koszty wynajmu samochodów, utracony zysk, koszty odholowania oraz zawartość wozów i ładunek. To samo obowiązuje w odniesieniu do szkód powstałych w czasie napraw.

 2. Nienaruszone pozostają prawa nabywcy, przysługujące mu z tytułu rękojmii zgodnie z postanowieniami według rozdziału VII.

 3. Roszczenia z powodu zwłoki w dostawach są uregulowane w podsumowaniu według postanowień rozdziału IV.

 4. Nabywca jest zobowiązany podać sprzedającemu niezwłocznie na piśmie szkody i straty, za które jest on odpowiedzialny lub przekazać te szkody i straty do zarejestrowania samemu sprzedającemu.

 5. Z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania wyklucza się odpowiedzialność w stosunku do nabywcy ustawowych przedstawicieli, pomocników w wykonaniu świadczenia i pracowników zakładu sprzedającego.

IX. Miejsce wykonania i właściwość terytorialna lub miejscowa sądu

 1. Miejscem wykonania jest siedziba sprzedającego lub oddziałów jego firmy. W odniesieniu do wszystkich teraźniejszych i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z kupcami odpowiadającymi wszystkim wymaganiom prawa handlowego, łącznie z roszczeniami związanymi z wekslami i czekami sądem właściwym jest sąd w miejscu siedziby sprzedającego lub oddziałów jego firmy. Ta sama miejscowa właściwość sądu obowiązuje wówczas, gdy nabywca nie posiada w swym kraju ogólnej właściwości sądowej, gdy po zawarciu umowy zmienił swe miejsce zamieszkania lub swe zwykłe miejsce pobytu w kraju albo gdy w momencie wniesienia pozwu nie jest znane jego miejsce zamieszkania lub normalne miejsce pobytu.

 

To top

# cookie bar - begin